top of page

אביב אימפקט הוגנות והלכה

קרן אביב אימפקט הוגנות והלכה החלה לפעול בינואר 2021. הקרן פועלת לאתר חברות טובות, אטרקטיביות להשקעה מבחינה עסקית, שלא פועלות בשבת, מחזיקות בהיתר עסקה ושומרות על הוגנות בעסקים. עד 15% מנכסיה מושקעים בחברות אימפקט זרות.

את האטרקטיביות העסקית ואת ההוגנות אנחנו יודעים לבדוק וגם עושים את זה בשוטף. שמירת שבת והיתר עסקה אמנם קלים יותר לבדיקה, אבל בנושא הזה קיימים גופים שבודקים את החברות הציבוריות באופן שוטף. אנחנו בחרנו לעבוד עם 'ועד הרבנים תשואה כהלכה', הגוף המוביל בעולם הכשרות הפיננסית, ובראשו עומדים גדולי הפוסקים של העולם היהודי. פירוט על הגוף הזה ניתן למצוא ב'מקצועיות וייחודיות'.

נדבר תחילה על 85% המושקעים בחברות הישראליות.

תהליך ההשקעות של אביב הוגנות והלכה מורכב משלושה שלבים:

בשלב הראשון אנחנו ממיינים את החברות לפי כשרות ולא כשרות על פי המיון של 'ועד הרבנים תשואה כהלכה'. חברות שפועלות בשבת או מנפיקות אג"ח ללא היתר עסקה, נפסלות להשקעה. (עפ"י המחקר של ועד הרבנים, כ-20% מכלל החברות הציבוריות בארץ אינן כשרות. 80% כשרות.) שאר החברות עוברות לשלב הבא.

בשלב השני אנחנו ממיינים את החברות על פי קריטריונים עסקיים וגם על פי בדיקות ההוגנות שלנו. כמובן חברות שאינן אטרקטיביות כלכלית, לא עוברות לשלב הבא. אך גם חברות שעוברות עבירות הלכתיות ברורות של בין אדם לחברו, כגון הלנת שכר, גזל, גניבה ועוד – נפסלות להשקעה. שאר החברות עוברות לשלב השלישי.

בשלב השלישי אנחנו לא פוסלים חברות, אלא בוחרים בחברות האטרקטיביות ביותר להשקעה, גם מבחינה כלכלית כמובן, אבל גם מבחינה ערכית, כלומר החברות שמתקיימות בהן מידה רבה יותר של הפסוק 'ועשית הישר והטוב'.

בסופו של דבר, הקריטריונים שבקרן אביב ערכית מוגדרים כהוגנות, הינם למעשה מצוות שבין אדם לחברו. למעשה תהליך ההשקעות של אביב הוגנות והלכה כולל את תהליך ההשקעות של אביב ערכית, יחד עם בדיקות שמירת שבת והלכות ריבית של ועד הרבנים.

השקעה בחברות שפועלות בהוגנות הינה השקעה בעלת פוטנציאל גבוה יותר וסיכון נמוך יותר מהשקעה בחברות שאינן פועלות בהוגנות, עיקרון המגובה במחקרים אקדמיים רבים. חברה הוגנת כלפי סביבתה הפנימית והחיצונית תהיה הוגנת גם כלפי המשקיעים בה ותקבל תמורה חזרה מהסביבה. סולם ההשקעות מתחיל בחברות טובות להשקעה לטווח ארוך, במחיר אטרקטיבי ודגש על שילוב בין חברות גדולות, יציבות ומובילות שוק, לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה.

בשונה מהוגנות, כאשר אנחנו מדברים על שמירת שבת והלכות ריבית, אין רציונל שמראה שקריטריונים אלו תורמים לתוצאות טובות יותר מבחינה פיננסית. עם זאת, מבדיקה שעשינו על החברות שקרן אביב ערכית השקיעה בהן, לאורך חיי הקרן, התשואה הממוצעת של החברות הכשרות היתה כמעט כפולה מהתשואה הממוצעת של החברות הלא כשרות. כאמור אין מחקרים שתומכים בתוצאות הללו, אבל אנחנו מאמינים שיחד עם המתודולוגיה של ההשקעה בחברות הוגנות, להשקעות על פי ההלכה יש פוטנציאל תשואה לא פחות מאשר פוטנציאל התשואה של מדדי ההשוואה. 

 

בדומה לאביב ערכית, גם אביב הוגנות והלכה שואפת להשקיע כשליש מהשקעותיה בחברות גדולות הנמנות לרוב על מדד ת"א 35, כשליש בחברות בינוניות הנמנות לרוב על מדד ת"א 90 וכשליש מהשקעותיה בחברות קטנות הנמנות על מדד היתר.

עכשיו ל-15% המושקעים בחברות 'אימפקט'.

חברות אימפקט מוגדרות כחברות אשר השירות או המוצר שלהן משפיע לטובה משמעותית על הקהילה, הסביבה או מגזר או קבוצה כלשהי. בכל הקשור לחברות אימפקט, איננו עושים את בדיקות ההוגנות המקיפות שאנו עושים בתהליך בחירת המניות הישראליות. למרות זאת, כמובן אם נגלה אינדיקציות לחוסר הוגנות, נמנע מהשקעה באותה חברה. כמו כן נושא הכשרות – השבת והיתר העסקה – איננו רלוונטי שכן מבחינה הלכתית, נושא זה רלוונטי רק עבור חברות בבעלות יהודית. 

*מנהל הקרן רשאי לבצע הגנות בקרן במידה והוא מעריך שצפויות ירידות משמעותיות.

Stock Exchange
bottom of page