top of page

אביב הלכתית 30%

קרן אביב הלכתית 30% מניות החלה לפעול בינואר 2022. הקרן פועלת לאתר חברות טובות, אטרקטיביות להשקעה מבחינה עסקית, שהנהלותיהן שומרות על הוגנות בעסקים, לא פועלות בשבת ומחזיקות בהיתר עסקה. המתודולוגיה מבוססת על מחקרים רבים המראים כי השקעה בחברות הוגנות לטווח ארוך, מניבה ביצועים טובים יותר בסיכון נמוך יחסית. הקרן משלבת בין השקעה במניות – עד 30% מסך נכסי הקרן, ובין השקעה באג"ח, עד 70% מנכסי הקרן. כמו כן הקרן משלבת בין חברות ערך להשקעה בחברות צמיחה, תוך ניתוח פונדמנטלי והכרות עם כל חברה, ודגש מיוחד על חברות הפועלות תחת כללי הוגנות שאותם הגדירה הנהלת הקרן ותואמים פרמטרים בסיסיים של התנהלות מתוך אחריות תאגידית. האסטרטגיה מושתתת על מחקרים המראים כי חברות הוגנות מציגות לאורך זמן תוצאות עסקיות טובות יותר ובסיכון נמוך יותר, יתרון בולט גם בנושא ההשקעה באגרות חוב. השקעה בחברות כאלה לאורך זמן, כאשר החברה אטרקטיבית גם מבחינה עסקית ומבחינת מחיר המניה או האג"ח, תניב למשקיעים תשואה עודפת ובסיכון נמוך יחסית. מטרת ההשקעה היא להשקיע לאורך זמן בחברות הציבוריות הטובות, האטרקטיביות והערכיות. 


השקעה בחברות שפועלות בהוגנות הינה השקעה בעלת פוטנציאל גבוה יותר וסיכון נמוך יותר מהשקעה בחברות שאינן פועלות בהוגנות, עיקרון המגובה במחקרים אקדמיים רבים. חברה הוגנת כלפי סביבתה הפנימית והחיצונית תהיה הוגנת גם כלפי המשקיעים בה ותקבל תמורה חזרה מהסביבה. סולם ההשקעות מתחיל בחברות טובות להשקעה לטווח ארוך, במחיר אטרקטיבי ודגש על שילוב בין חברות גדולות, יציבות ומובילות שוק, לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה.

את האטרקטיביות העסקית ואת ההוגנות אנחנו יודעים לבדוק וגם עושים את זה בשוטף. שמירת שבת והיתר עסקה אמנם קלים יותר לבדיקה, אבל בנושא הזה קיימים גופים שבודקים את החברות הציבוריות באופן שוטף. אנחנו בחרנו לעבוד עם 'ועד הרבנים תשואה כהלכה', הגוף המוביל בעולם הכשרות הפיננסית, ובראשו עומדים גדולי הפוסקים של העולם היהודי. פירוט על הגוף הזה ניתן למצוא ב'מקצועיות וייחודיות'.

תהליך ההשקעות של אביב הלכתית 30% מורכב משלושה שלבים:

בשלב הראשון אנחנו ממיינים את החברות לפי כשרות ולא כשרות על פי המיון של 'ועד הרבנים תשואה כהלכה'. חברות שפועלות בשבת או מנפיקות אג"ח ללא היתר עסקה, נפסלות להשקעה. (עפ"י המחקר של ועד הרבנים, כ-20% מכלל החברות הציבוריות בארץ אינן כשרות. 80% כשרות.) שאר החברות עוברות לשלב הבא.

בשלב השני אנחנו ממיינים את החברות על פי קריטריונים עסקיים וגם על פי בדיקות ההוגנות שלנו. כמובן חברות שאינן אטרקטיביות כלכלית, לא עוברות לשלב הבא. אך גם חברות שעוברות עבירות הלכתיות ברורות של בין אדם לחברו, כגון הלנת שכר, גזל, גניבה ועוד – נפסלות להשקעה. שאר החברות עוברות לשלב השלישי.

בשלב השלישי אנחנו לא פוסלים חברות, אלא בוחרים בחברות האטרקטיביות ביותר להשקעה, גם מבחינה כלכלית כמובן, אבל גם מבחינה ערכית, כלומר החברות שמתקיימות בהן מידה רבה יותר של הפסוק 'ועשית הישר והטוב'.

בסופו של דבר, הקריטריונים שבקרן אביב ערכית מוגדרים כהוגנות, הינם למעשה מצוות שבין אדם לחברו. למעשה תהליך ההשקעות של אביב הוגנות והלכה כולל את תהליך ההשקעות של אביב ערכית, יחד עם בדיקות שמירת שבת והלכות ריבית של ועד הרבנים.

השקעה בחברות שפועלות בהוגנות הינה השקעה בעלת פוטנציאל גבוה יותר וסיכון נמוך יותר מהשקעה בחברות שאינן פועלות בהוגנות, עיקרון המגובה במחקרים אקדמיים רבים. חברה הוגנת כלפי סביבתה הפנימית והחיצונית תהיה הוגנת גם כלפי המשקיעים בה ותקבל תמורה חזרה מהסביבה. סולם ההשקעות מתחיל בחברות טובות להשקעה לטווח ארוך, במחיר אטרקטיבי ודגש על שילוב בין חברות גדולות, יציבות ומובילות שוק, לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה.

בשונה מהוגנות, כאשר אנחנו מדברים על שמירת שבת והלכות ריבית, אין רציונל שמראה שקריטריונים אלו תורמים לתוצאות טובות יותר מבחינה פיננסית. עם זאת, מבדיקה שעשינו על החברות שקרן אביב ערכית השקיעה בהן, לאורך חיי הקרן, התשואה הממוצעת של החברות הכשרות היתה כמעט כפולה מהתשואה הממוצעת של החברות הלא כשרות. כאמור אין מחקרים שתומכים בתוצאות הללו, אבל אנחנו מאמינים שיחד עם המתודולוגיה של ההשקעה בחברות הוגנות, להשקעות על פי ההלכה יש פוטנציאל תשואה לא פחות מאשר פוטנציאל התשואה של מדדי ההשוואה.

*מנהל הקרן רשאי לבצע הגנות בקרן במידה והוא מעריך שצפויות ירידות משמעותיות.

bottom of page