top of page

אביב ערכית 30% מניות

קרן אביב ערכית 30% מניות החלה לפעול בינואר 2018. הקרן פועלת לאתר חברות טובות, אטרקטיביות להשקעה מבחינה עסקית, שהנהלותיהן שומרות על הוגנות בעסקים. המתודולוגיה מבוססת על מחקרים רבים המראים כי השקעה בחברות הוגנות לטווח ארוך, מניבה ביצועים טובים יותר בסיכון נמוך יחסית. הקרן משלבת בין השקעה במניות – עד 30% מסך נכסי הקרן, ובין השקעה באג"ח, עד 70% מנכסי הקרן. כמו כן הקרן משלבת בין חברות ערך להשקעה בחברות צמיחה, תוך ניתוח פונדמנטלי והכרות עם כל חברה, ודגש מיוחד על חברות הפועלות תחת כללי הוגנות שאותם הגדירה הנהלת הקרן ותואמים פרמטרים בסיסיים של התנהלות מתוך אחריות תאגידית. האסטרטגיה מושתתת על מחקרים המראים כי חברות הוגנות מציגות לאורך זמן תוצאות עסקיות טובות יותר ובסיכון נמוך יותר, יתרון בולט גם בנושא ההשקעה באגרות חוב. השקעה בחברות כאלה לאורך זמן, כאשר החברה אטרקטיבית גם מבחינה עסקית ומבחינת מחיר המניה או האג"ח, תניב למשקיעים תשואה עודפת ובסיכון נמוך יחסית. מטרת ההשקעה היא להשקיע לאורך זמן בחברות הציבוריות הטובות, האטרקטיביות והערכיות.
 

השקעה בחברות שפועלות בהוגנות הינה השקעה בעלת פוטנציאל גבוה יותר וסיכון נמוך יותר מהשקעה בחברות שאינן פועלות בהוגנות, עיקרון המגובה במחקרים אקדמיים רבים. חברה הוגנת כלפי סביבתה הפנימית והחיצונית תהיה הוגנת גם כלפי המשקיעים בה ותקבל תמורה חזרה מהסביבה. סולם ההשקעות מתחיל בחברות טובות להשקעה לטווח ארוך, במחיר אטרקטיבי ודגש על שילוב בין חברות גדולות, יציבות ומובילות שוק, לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה.
 

קריטריונים של אחריות תאגידית, בהם מתחשבת גם אביב ערכית 30% מניות:

  • אתיקה / קוד אתי

  • תנאי עבודה ושכר

  • התייחסות לספקים / לקוחות

  • התייחסות למתחרים

  • שמירה על איכות הסביבה

  • מינוף / סיכון עסקי / תספורות

  • שכר בעלי שליטה / נפוטיזם

  • איכות הנהלה / בעלי מניות

  • ממשל תאגידי

  • מעורבות בקהילה / פילנתרופיה

Stocks

*מנהל הקרן רשאי לבצע הגנות בקרן במידה והוא מעריך שצפויות ירידות משמעותיות

bottom of page