top of page

אביב קריפטו

קרן אביב קריפטו החלה לפעול בינואר 2022. הקרן משקיעה בחברות מתחום הבלוקצ'יין ובתעודות סל על מטבעות קריפטו. הקרן משקיעה בניירות ערך הנסחרים בבורסות בלבד. הקרן עשויה להשקיע, בין השאר, בחברות כרייה, בחברות למסחר במטבעות קריפטו ובכל תחום הקשור לתעשייה, במטרה להשיג תשואת סל מטבעות קריפטו תוך ניהול סיכונים, בדרך של פיזור בין מספר קטגוריות הכלולות בתחום הבלוקצ'יין.

תחום הקריפטו והבלוקצ'יין מאופיין באי ודאות גבוהה במיוחד. בהתאם, אביב קריפטו הינה קרן תנודתיות גבוהה ביותר וכן בעלת סיכון גבוה ביותר ויש להשקיע בה אך ורק כסף פנוי שאין בו צורך אף בטווח הארוך ושהמשקיע לא יינזק משמעותית גם אם הוא יפסיד את כל השקעתו.

*מנהל הקרן רשאי לבצע הגנות בקרן במידה והוא מעריך שצפויות ירידות משמעותיות.

bottom of page